FREDRIKSTAD STASJONSBY

En unik mulighet

EN MODERNE STASJON

a) Tilfredsstiller Jernbaneverkets krav til 4 spor og perronger på 400 m:

Dammyr har plass til fire spor og platt- former på 400m . Dette betyr en sta- sjon med optimal funksjonalitet både i dag og i fremtiden.

b) Alt på et plan – Buss, tog, taxi, kiss & ride, sykkelparkering:

I Dammyr kan alle transportmuligheter samles på ett sted og under samme tak.
Området har en tilfredsstillende stør- relse og er infrastrukturtell tilkoblet Fredrikstads trafikale nettverk, som setter et godt fundament til å etablere et moderne stasjonsanlegg hvor skiftet mellom forskjellige transportmulighe- ter både er en lett og opplevelsesrikt.

DEN BYNÆRE STASJON

a) Styrkelse av Fredrikstad sentrum.

b) Direkte forbindelse til Gågata og Stortorget via Bryggeriveien.

c) God beliggenhet i forhold til hoved- innfartsårene til Fredrikstad.

d) Kort gangavstand til ferje til Gamlebyen.

a) Styrkelse av Fredrikstad sentrum:

En stasjon nær Fredrikstad sentrum vil bidra til å både gjøre sentrum mer at- traktivt og mer kommersielt levedyk- tig.

b) Direkte forbindelse til Gågata og Stortorget via Bryggeriveien:

Dammyrs beliggenhet gjør det mulig å knytte seg på, og bli en del av, nettver- ket av byens viktigste ferdselsårer for fotgjengere.

c) God beliggenhet i forhold til hoved- innfartsårene til Fredrikstad:

Dammyr er infrastrukturtelt godt plas- sert, spesielt i forhold til vei 110 og for- lengelsen av E6 som fører videre mot Oslo i nord og Gøteborg i sør.

d) Kort gangavstand til ferje til Gamlebyen:

Hvert år besøker over en halv million mennesker Gamlebyen i Fredrikstad. Stasjonen på Dammyr vil være det før- ste og siste stoppestedet for mange besøkende, og det er kun 5 minutters gange fra stasjonen til ferjekaien.

3. Et økonomisk og snarlig
gjennomførbart alternativ

a) Enkel eierstruktur:

Få eiere av tomter i Dammyr sikrer en enkel og relativt rask utvikling.

b) Raskere beslutningsprosess:

Tilsvarende garanterer eierstrukturen en enkel og rask beslutningsprosess for alle parter.

c) Begrenset innflytelse på omgivelsene i Fredrikstad:

En ny stasjon i Dammyr vil påvirke miljøet minimalt. Kun en håndfull hus ville måtte eksproprieres og / eller rives , og det ville ha minimal innvirkning på landskaps- og bybildet .

d) Opprettholde trafikkbildet til og fra i Fredrikstad Sentrum i anleggsperioden:

Det vil være mulig å opprettholde trafikken til og fra byen i anlægseperioden, spesielt siden mye av kjørselen til og fra en fremtidig byggeplass ville kunne løses via Dammyrveien.

4. Fra bakside til forside

a) Området oppfattes i dag som en bakside:

Til tross for nærheten til Fredrikstad sentrum oppfattes Dammyr i dag som en bakside eller et ”ikke- sted” i byen. Få mennesker besøker eller kjenner området og det fungerer også som en barrière mellom sentrum og bebyggelsen mot øst i byen.

b) Skape et nytt område med god tilgjengelighet til Fredrikstad Sentrum:

En stasjon og tilhørende knutepunktsbebyggelse i Dammyr vil bidra til å gjøre området mer tilgjengelig og skape bedre forbindelser på tvers av området. Området vil dermed forbedre byens nettverk for fotgjengere og syklister.
Samtidig vil en utvikling av Dammyr skape en attraktiv by med gode byrom og bygninger av høy kvalitet og et bredt spekter av funksjoner og aktiviteter. Dette vil gjøre Stasjonsbyen til en ny destinasjon i Fredrikstad.

c) Mulighet for å innpasse mange kvadratmeter i landskapet:

Området i Dammyr har en gunstig beliggenhet i forhold til å bygge mange kvadratmeter uten for mye påvirkning på det generelle bybildet. På grunn av dette kan ønsket om å fortette i forbindelse med stasjonen kombineres med respekt for skalaen i den omkringliggende bebyggelse.

5. Et nytt knutepunkt!

a) Mulighet for å etablere et helt ny bydel:

I motsetning til andre områder i byen vil det her være mulig å etablere en ny bydel med mange kvadratmeter og et bredt spekter av funksjoner.

b) Styrkelse av Fredrikstads sentrums næringsliv:

En ny stasjon i umiddelbar nærhet til sentrum vil bidra til å holde sentrum levende og et attraktivt sted for både bolig- og næring.
Nærheten til stasjonen gjør det en god plassering for nye handels-funksjoner, samtidig som en stor parkeringskjeller gjør området konkurransedyktig.

c) Fortetting av byen rundt stasjonsområdet:

Området i forlengelse av Stasjonsbyen vil øke i verdi og bli potensielle utviklingsprosjekter i fremtiden.