UTFORDRINGER PÅ GRØNLI

Det er identifisert flere større utfordringer med å legge en ny stasjon til Grønli:

  • Mest alvorlig er utryggheten som følger av grunnforholdene. Ifølge myndighetene er området rundt Grønli geoteknisk svært krevende, pga. store partier med bløt kvikkleire/sprøbruddsleire, samt mulig artesisk overtrykk i grunnen. I verste fall kan dette punktere lag med artesisk overtrykk, noe som kan være katastrofalt. Det er meget vanskelig å få tettet slike punkteringer, og sannsynligheten for for en permanent senkning av grunnvannstanden er stor. En slik senkning av grunnvannstanden kan få stor utstrekning, og gi store skader på konstruksjoner i området. Langt oppover i dalen mot nord pågår terrengsetninger som har gitt skader på bygg. Faren for det fagfolkene omtaler som katastrofale konsekvenser gjør at vi risikerer forsinkelser, kostnadssprekk – og i verste fall skader/ulykker av meget betydelig omfang. De langsiktige konsekvensene for et stort boligområde er ukjente.
  • Grønli er et trangt, bebygd område klemt inn mellom to gjennomfartsveier, en kirkegård og en videregående skole. Myndighetene fastslår at det er en «Fysisk smal korridor som potensielt kan bli en stor barriere i konflikt med de overordnede mål for utvikling av knutepunktet»
  • Anleggsperioden vil bli svært krevende for folk og næringsliv i byen. Både biltrafikk og gående må krysse området også mens det er under utbygging. Vi står derfor foran mange år med utfordringer med skiftende omkjøringsveier og konsekvenser for privatbilisme, næringsliv/varetransport, kollektivtransport, gående/syklende. Lokalsamfunnet vil møte store trafikksikkerhetsutfordringer, ikke minst når mer enn 1000 elever skal krysse anleggsområdet på veien til og fra Glemmen vgs flere ganger om dagen.
  • Når stasjonen er ferdig må gående og syklende fra sentrum og Værste ta en kronglete vei «rundt» kirkegården ved Glemmen kirke for å komme seg til stasjonen på Grønli. . Det er en åpenbar risiko for at mange vil ta snarveien over gravplassen.
  • Stasjon på Grønli forutsetter tunnel gjennom Speiderfjellet, en løsning som er dyr og medfører risiko for forsinkelser. Det er også usikkerhet knyttet til om det i det hele tatt er mulig med 4 spor gjennom fjellet.

En mulig løsning: Dammyr

Dagens næringsområde på Dammyr vil oppfylle målene med det nye knutepunktet like bra eller bedre enn Grønli. Tilgjengeligheten på området er bedre, med adkomst både i nord og syd. Med alt på ett plan blir det enklere og bedre tilgjengelig bytte mellom buss, tog og bil. Fotgjengere og syklister fra sentrum slipper å gå rundt (eller over) kirkegården ved Glemmen kirke. Dammyr ligger også nærmere Gamlebyen, og vil gi litt bedre sentrumsfortetting.
SAMTLIGE AV UTFORDRINGENE PÅ GRØNLI LØSES GODT PÅ DAMMYR
Grunneier Anders Olrud har fått geoteknikere, ingeniører og arkitekter til å gjøre faglige vurderinger av om en ny stasjonsby kan legges til Dammyr. Undersøkelsene viser at det er fullt realiserbart, og også at Dammyr ikke har noen av de samme problemene som myndighetene har oppdaget på Grønli.