Jernbaneteknisk vurdering

Sivilingeniør Jon Refseth har på oppdrag fra Olrud Eiendom gjort vurdering av om det ut fra jernbanemessig/byutviklingsmessig vinkling kan anbefales å se nærmere på en føring av nytt dobbeltspor for intercity i dagens korridor og med ny stasjon på Dammyr. Refseth har særlig sett på kjøretidsmessige konsekvenser for togene, og stasjonenes lokalisering i forhold til sentrum.

Refseth påpeker at sporføringen ved Seut og Lisleby har sterk innvirkning på potensiell hastighet på strekningen: «Uansett hva man velger av stasjonsplasseringsløsning inne i byen så er det derfor Seut og Lisleby som setter hastighetskriteriene for Fredrikstad byområde.» Videre fastslår Refseth at vi i begge ender av Fredrikstad har rammer som begrenser hastigheten før og etter byområdet til ca. 100 km/t.

Ved stasjon på Dammyr og i hovedsak bruk av dagens korridor, vil samlet kjørelengde bli ca 1 km lengre enn ved valg av Grønli. Tidsdifferensen for godstog gjennom byen blir på ca 49 sekunder, mens for persontog blir tidsforskjellen per tog ca 42 sekunder – da kun for reisende syd for Fredrikstad.

Det har ikke vært mulig å foreta noen konkret kostnadsberegning, men Refseth fastslår at Grønli har en del tunge kostnadselementer som ikke Damyr har. Bygging på Grønli innbefatter tre tunge inngrep i tillegg til omlegging av deler av veisystemet. Dammyr innebærer ett tungt inngrep og ingen omlegging av veisystemet. I sum mener Refseth at «Dammyr vil kunn realiseres på vesentlig kortere tid. Og til en meget lavere kostnad».

Selv om stasjon på Grønli gir kortere linje, vil deler av linjen gå i tunnel gjennom Speiderfjellet. Vedlikehold inne i tunnel koster 5 ganger så mye som på «fri» linje. Derfor vil man spare betydelige midler på årlig vedlikehold ved bygging på Dammyr.

Refseths anbefaling er som følger:

Byplanmessig synes en lokalisering av stasjonen på Dammyr å ha vesentlige fordeler. Dammyr lar seg enklere integrere mot kommunens planer (bl.a. parkering).

Jernbanemessig medfører det en økning i kjøretiden for transporter syd for Fredrikstad [mot eller fra Sarpsborg] på ca ett minutt både for gods- og persontrafikk. Trafikk nordover [mot Oslo] berøres ikke. Byggekostnadene med en løsning på Dammyr må forventes å ligge vesentlig lavere. Vedlikeholdskostnadene kan også forventes å ligge noe lavere.

Samlet anbefales at en variant med stasjon på Dammyr vurderes som ett av alternativene for føring av nytt dobbeltspor for intercity gjennom Fredrikstad.

Refseths notat er i sin helhet vedlagt dette notatet.

Jon Refseth, sivilingeniør, er selvstendig rådgiver innen jernbanetekniske fag. Han har lang fartstid som jernbaneplanlegger i Jernbaneverket, der han arbeidet med blant annet strekningsplanlegging, stasjoner og driftsanlegg.

Refseth har deltatt i planleggingen av en lang rekke jernbanestasjoner, og bidrog i tidlig fase i planleggingen av intercity gjennom Østfold. Han har også vært forsker i Østlandsforskning og undervist på Gjøvik ingeniørhøgskole. Refseth er diplomingeniør fra den tekniske høyskolen i Karlsruhe i Tyskland.

Jernbaneteknisk vurdering - sivilingeniør Jon Refseth